Your address will show here +12 34 56 78

d

Privacy

Doorbraakonderwijsenict.nl is de pagina van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een samenwerking tussen de  PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Kennisnet is de penvoerder van het Doorbraakproject, Schoolinfo is uitvoerder van het project Leerling 2020.
Kennisnet gaat als penvoerder uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers doorbraakonderwijsenict.nl. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

 1. Algemeen

Kennisnet en de bij het Doorbraakproject betrokken samenwerkingspartners gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van doorbraakonderwijsenict.nl.

Onder samenwerkingspartners worden uitsluitend verstaan PO-Raad, VO-raad, Schoolinfo en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken.

Kennisnet verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van doorbraakonderwijsenict.nl aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Kennisnet verwerkt persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden. Kennisnet wordt ook geen “eigenaar” van de door verzamelde persoonsgegevens: u blijft volledige zeggenschap houden over de gegevens die u aan Kennisnet verstrekt.

Kennisnet bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Kennisnet deze verzamelt of verwerkt.

Kennisnet neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geleden privacy wetgeving in acht. Kennisnet heeft een functionaris gegevensbescherming (privacy officer) aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Kennisnet hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar juridischezaken@kennisnet.nl

 1. Cookies

Kennisnet maakt op de doorbraakonderwijsenict.nl gebruik van cookies, meer informatie vindt u op de website.

 1. Doeleinden

Kennisnet verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers van doorbraakonderwijsenict.nl adequaat te kunnen toelaten tot of te informeren over doorbraakonderwijsenict.nl.

Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Kennisnet verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van www.doorbraakproject.nl en de gegevens zullen alleen worden aangewend om de websites www.doorbraakproject.nl te optimaliseren.

Daarnaast verzamelt Kennisnet in het kader van doorbraakonderwijsenict.nl persoonsgegevens met het volgende doel:

 • het beheer van de relatie tussen u en het Doorbraakproject;

het op optimale en veilige wijze kunnen aanbieden van doorbraakonderwijsenict.nl;

 

 • management van de technische infrastructuur;
 • beantwoorden van vragen en klachten
 • verstrekken van inlichtingen en informatie aan u;
 • Statistische anonieme gegevens over bezoekersgegevens.
 1. Beveiliging

Kennisnet draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze maatregelen verzekeren, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

Kennisnet heeft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens onder meer de volgende maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • inbraakalarm;
 • beveiligde (versleutelde) opslag van gegevensbestanden;
 • fysieke toegangscontrole tot de verschillende locaties;
 • logische toegangscontrole met wachtwoord en/of pincode;
 • traceerbaarheid met betrekking tot het gebruik en/of toegang tot persoonsgegevens is geborgd (logging);
 • beveiligingsbeleid met pro-actieve opvolging, uitvoering en handhaving door security officer;
 • housing en technisch beheer wordt uitgevoerd door ISO-gecertificeerde partijen;
 • kennisnet maakt voor haar basis infrastructuur gebruik van een eigen serverpark in Nederland;
 • firewalls.

Op de naleving de bovengenoemde maatregelen wordt door Kennisnet (organisatorisch) gecontroleerd.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Kennisnet die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. Met alle medewerkers is geheimhouding contractueel vastgelegd.

Kennisnet en de door haar ingeschakelde leveranciers nemen met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

 1. Verstrekking aan derden

Kennisnet verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden anders dan de bij het Doorbraakproject betrokken samenwerkingspartners, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kennisnet kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Kennisnet onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 4 in acht nemen.

 1. Rechten gebruiker

U heeft in lijn met de WBP – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. In geval persoonsgegevens via een andere verantwoordelijke zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, dient gebruiker het verzoek te doen via die verantwoordelijke.

Verzoeken kunnen worden gezonden aan de functionaris gegevensbescherming, e-mailadres: juridischezaken@kennisnet.nl

De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming in behandeling nemen. De identiteit van gebruiker zal worden geverifieerd alvorens uitvoering wordt gegeven aan het verzoek. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van een gebruiker wordt door Kennisnet binnen een termijn van 4 weken (schriftelijk) afgehandeld.